Regulamin korzystania
z kart płatniczych SGB
w ramach portfeli cyfrowych

 


Poznań, marzec 2020


Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1


1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z kart płatniczych wydanych przez Bank
Zrzeszający w ramach portfeli cyfrowych Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay.
2. Karty płatnicze, o których mowa w ust. 1 wydawane są w oparciu o regulaminy określające warunki
wydawania i obsługi kart płatniczych w SGB – Banku S.A. z siedzibą Poznaniu lub w banku
spółdzielczym zrzeszonym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej.


§2


Przez użyte w niniejszym regulaminie definicje należy rozumieć:
1) antena zbliżeniowa NFC - elektroniczne urządzenie wbudowane w urządzenie mobilne,
wykorzystujące technologię NFC, komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym, pozwalające na
dokonywanie transakcji zbliżeniowych,
2) Bank – oznacza SGB – Bank S.A. z siedzibą Poznaniu lub bank spółdzielczy zrzeszony w ramach
Spółdzielczej Grupy Bankowej,
3) Bank Zrzeszający - oznacza SGB – Bank S.A. z siedzibą Poznaniu,
4) dostawca - Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Apple Inc. z siedzibą w 1 infinite Loop, Cupertino, Kalifornia 95014, Stany Zjednoczone, Garmin
Ltd. z siedzibą w Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen 8200, Switzerland lub Fitbit International
Limited, z siedziba w Irlandii 76 Lower Baggot Street, Dublin 2, oferujące odpowiednio usługę
portfela cyfrowego: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub Fitbit Pay,
5) Face ID – funkcja rozpoznawanie twarzy użytkownika dostępna w wybranych urządzeniach Apple,
6) aplikacja – aplikacja zainstalowana na urządzeniu mobilnym lub funkcja w ustawieniach systemu
urządzenia mobilnego, oferowana przez dostawcę, umożliwiająca dokonywanie płatności za
pomocą portfela cyfrowego,
7) iOS – system operacyjny Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch oraz iPad,
8) Karta płatnicza/karta – debetowa lub kredytowa (główna lub dodatkowa) karta płatnicza, wydana
przez Bank Zrzeszający na mocy licencji organizacji płatniczej, której logo jest umieszczone na
karcie,
9) Kod CVV2/CVC2 – trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie karty, używany do potwierdzania
autentyczności karty podczas dokonywania transakcji płatniczych,
10) konto Apple ID/Google ID – konto użytkownika w serwisie Apple lub Google,
11) organizacja płatnicza – organizacja kartowa oraz podmiot, w tym organ lub organizacja, określająca
zasady funkcjonowania schematu płatniczego oraz odpowiedzialna za podejmowanie decyzji
dotyczących funkcjonowania schematu płatniczego, której członkami są instytucje finansowe
tworzące system rozliczeń transakcji kartowych - odpowiednio Visa International lub Mastercard
International,
12) regulamin – niniejszy regulamin korzystania z kart płatniczych SGB w ramach portfeli cyfrowych,
13) token – odpowiednik karty płatniczej w aplikacji, który powstaje po zarejestrowaniu karty
w portfelu cyfrowym,
14) technologia NFC – (skrót od angielskiego Near Field Communication) oznacza technologię
umożliwiającą bezstykową i bezprzewodową transmisję danych na bliską odległość przy użyciu
urządzenia mobilnego posiadającego antenę NFC, komunikującą się z terminalem POS lub
bankomatem i umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowej,
15) Touch ID – funkcja rozpoznawania odcisków palców użytkownika w wybranych urządzeniach
Apple,
16) użytkownik – użytkownik portfela cyfrowego, który zawarł umowę z dostawcą o świadczenie
usługi,
17) usługa portfela cyfrowego/portfel cyfrowy – usługa polegająca na dokonywaniu płatności przy
użyciu kart płatniczych zarejestrowanych w aplikacji pobranej przez użytkownika lub
preinstalowanej na urządzeniu mobilnym (np. smartphone, tablet, komputer).


Rozdział II. Zakres usługi
§3


1. Portfel cyfrowy umożliwia realizowanie transakcji płatniczych w terminalach płatniczych (POS),
aplikacjach mobilnych, przeglądarkach internetowych, bankomatach oraz u akceptantów
wspierających płatności Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay oraz honorujących karty
Visa/Mastercard, o ile urządzenie mobilne pozwala na dokonanie danego rodzaju transakcji
płatniczej.
2. Usługa portfela cyfrowego pozwala na dodanie karty płatniczej do aplikacji oraz na zarządzaniu
portfelem cyfrowym przez użytkownika.
3. Do portfela cyfrowego mogą zostać dodane karty płatnicze wydane przez Bank Zrzeszający.
4. Administratorami danych użytkownika są Bank oraz dostawca portfela cyfrowego.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
a także prawo do żądania ich usunięcia.


Rozdział III. Użytkownicy portfela cyfrowego
§4


1. Bank umożliwia dokonywanie płatności kartami płatniczymi za pomocą portfela cyfrowego na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Użytkownikiem portfela cyfrowego może być posiadacz karty/użytkownik karty, który zawarł
umowę z dostawcą o świadczenie usługi portfela cyfrowego.
3. Zawarcie umowy z dostawcą o świadczenie usługi portfela cyfrowego odbywa się w momencie
instalacji aplikacji na urządzeniu mobilnym poprzez akceptację warunków umowy.
4. Osoba małoletnia może zostać użytkownikiem portfela cyfrowego na podstawie zgody wyrażonej
przez przedstawiciela ustawowego; przedstawiciel ustawowy może w każdym czasie cofnąć swoją
zgodę, co będzie skutkowało brakiem możliwości dodania kolejnych kart do aplikacji, natomiast
osoba małoletnia nadal będzie mogła korzystać z karty, która wcześniej została zarejestrowana
w aplikacji.
5. Użytkownik portfela cyfrowego jest zobowiązany do zapewnienia kompletności i rzetelności
informacji przechowywanych w portfelu cyfrowym, podawania danych zgodnych ze stanem
faktycznym oraz przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym regulaminie.
6. Użytkownikiem portfela cyfrowego może być osoba, która:
1) posiada urządzenie mobilne z technologią NFC z zainstalowanym systemem operacyjnym
Android w wersji minimum Kit Kat 4.4 lub iOS lub Microsoft z systemem Windows 10,
spełniające wymagania techniczne dotyczące instalacji i korzystania odpowiednio z Google Pay,
Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay,
2) posiada polski numer telefonu komórkowego powiązany z danymi klienta w Banku, na który
klient otrzyma kod weryfikacyjny do rejestracji karty w portfelu cyfrowym,
3) posiada konto odpowiednio w Apple ID lub Google ID,
4) pobrała i zainstalowała na urządzeniu mobilnym aplikację ze sklepu mobilnego Google Play lub
Apple Store,
5) określiła sposób logowania do portfela cyfrowego za pomocą hasła albo cech biometrycznych,
w zależności od funkcjonalności urządzenia mobilnego,
6) zapoznała się z warunkami korzystania z usługi oraz polityką prywatności dostawcy,
7) zapoznała się i zaakceptowała niniejszy regulamin,
8) wyraziła zgodę na przekazywanie swoich danych do dostawcy portfela cyfrowego,
9) udzieliła zgody Bankowi na przekazanie dostawcy informacji o transakcjach.


Rozdział IV. Zasady rejestracji kart
§5


1. Zarejestrowanie karty w portfelu cyfrowym wymaga od użytkownika:
1) podania imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz szczegółowych danych karty: numeru
i daty ważności karty oraz kodu CVV2/CVC2,
2) ustawienia blokady ekranu urządzenia mobilnego za pomocą wybranej metody dostępnej na
urządzeniu mobilnym,
3) podania unikalnego jednorazowego kodu weryfikacyjnego (ciągu znaków), który służy do
uwierzytelnienia posiadacza karty/użytkownika karty, otrzymanego na numer telefonu
wskazanego przez użytkownika w Banku; w przypadku braku numeru telefonu możliwa jest
również rejestracja telefoniczna karty pod numerem telefonu wskazanym na stronie:
www.sgb.pl,
4) udzielenia zgody na przekazywanie dostawcy informacji o transakcjach; przekazywanie
informacji przez dostawcę o transakcjach użytkownikowi odbywa się bez pośrednictwa Banku.
2. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania w portfelu cyfrowym więcej niż jednej karty.
3. W przypadku rejestracji pierwszej karty w portfelu cyfrowym zostanie ona ustawiona
automatycznie jako karta domyślna do dokonywania płatności; podczas rejestracji kolejnych kart w
portfelu cyfrowym, użytkownik otrzyma komunikat informujący o możliwości ustawienia nowej
karty jako domyślnej.
4. Użytkownik może dowolnie ustawiać i zmieniać kartę domyślną do dokonywania płatności
w portfelu cyfrowym. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć portfel cyfrowy
z urządzenia mobilnego – usunięcie skutkuje rozwiązaniem umowy z dostawcą i w konsekwencji
uniemożliwia dokonywanie transakcji przy użyciu portfela cyfrowego.
5. W przypadku wznowienia karty lub wydania nowej karty w miejsce zastrzeżonej, dane karty
w portfelu cyfrowym zostaną automatycznie zaktualizowane.


Rozdział V. Dokonywanie transakcji
§6


1. Użytkownik może realizować transakcje za pośrednictwem portfela cyfrowego do wysokości
limitów ustalonych dla poszczególnej karty – informacja o wysokości przyznawanych limitów jest
dostępna w regulaminach, o których mowa w §1.
2. W celu zrealizowania transakcji przed jej wykonaniem należy - w przypadku:
1) Google Pay wybudzić urządzenie mobilne (spowodować by ekran podświetlił się), włączyć
antenę NFC,
2) Apple Pay wybudzić urządzenie mobilne (spowodować by ekran podświetlił się), użyć Touch ID
lub użyć Face ID lub dwukrotne kliknąć przycisk boczny - w zależności od posiadanego
urządzenia,
3) Garmin Pay, Fitbit Pay wpisać hasło do portfela cyfrowego na urządzeniu mobilnym.
Dokonywanie transakcji jest możliwe przez 24 godziny od momentu wprowadzenia hasła i jego
ponowne wprowadzanie nie jest wymagane pod warunkiem, że zegarek nie zostanie ściągnięty
z nadgarstka lub nie zostanie wyłączona funkcja monitorowania tętna.
3. Weryfikacja użytkownika i przyjęcie zlecenia płatniczego do realizacji jest dokonywane przez
dostawcę aplikacji.
4. Autoryzacja transakcji następuje poprzez: zbliżenie urządzenia mobilnego, na którym
zarejestrowana jest karta do czytnika zbliżeniowego, po wyświetleniu kwoty transakcji i ewentualne
wprowadzenie PIN-u podczas dokonywania transakcji.
5. Użytkownik w ramach portfela cyfrowego Google Pay i Apple Pay ma dostęp do historii
zawierającej 10 ostatnich transakcji; pełna historia transakcji dokonanych przy użyciu karty
dostępna jest po zalogowaniu do Portfela SGB, serwisu bankowości elektronicznej dostępnej
w Banku.
6. W przypadku dokonywania transakcji w terminalach POS za granicą, może wystąpić konieczność
dodatkowego potwierdzenia transakcji podpisem.
7. Użytkownika i Bank wiążą regulacje dotyczące użytkowania karty bez względu na fakt
dokonywania transakcji kartą w ramach korzystania z portfela cyfrowego.


Rozdział VI. Obowiązki użytkownika portfela cyfrowego
§7


1. Użytkownik portfela cyfrowego jest zobowiązany do:
1) właściwego zabezpieczenia urządzenia mobilnego, na którym została zarejestrowana karta
w portfelu cyfrowym przed zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem,
2) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty, kradzieży, przywłaszczenia danych
niezbędnych do korzystania z portfela cyfrowego bądź nieuprawnionego użycia portfela
cyfrowego,
3) nieujawniania i nieudostępniania osobom trzecim hasła/symbolu do zablokowania urządzenia
mobilnego oraz hasła do portfela cyfrowego,
4) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia,
nieuprawnionego dostępu lub nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, na którym
zarejestrowana jest karta w portfelu cyfrowym,
5) bieżącego monitorowania rachunku w zakresie transakcji dokonanych za pomocą portfela
cyfrowego i niezwłocznego zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości do Banku,
6) bieżącego aktualizowania danych osobowych i danych karty przechowywanych w portfelu
cyfrowym,
7) zapewnienia kompletności i rzetelności informacji przechowywanych w cyfrowym portfelu,
8) podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
9) przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Osobami nieuprawnionymi w rozumieniu niniejszego paragrafu są osoby fizyczne i prawne oraz
jednostki organizacyjne inne niż użytkownik aplikacji.
3. Wystąpienie przypadków o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 4) skutkuje zastrzeżeniem karty przez
Bank.
4. W przypadku zgłoszenia utraty urządzenia mobilnego, na którym znajduje się portfel cyfrowy
wymagane jest udzielenie informacji identyfikujących posiadacza karty/użytkownika karty.
5. W przypadku zastrzeżenia karty, Bank dokonuje usunięcia powiązanych z kartą tokenów ze
wszystkich urządzeń mobilnych użytkownika.


Rozdział VII. Opłaty za korzystanie z portfela cyfrowego
§8


1. Bank nie pobiera opłat za zarejestrowanie kart w portfelu cyfrowym.
2. Dostawca portfela cyfrowego świadczy usługę nieodpłatnie.
3. Akceptanci mogą pobierać opłaty z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu portfela cyfrowego.
Opłaty za transakcje dokonywane kartą zarejestrowaną w portfelu cyfrowym pobierane są zgodnie
z obowiązującą w Banku taryfą opłat i prowizji.


Rozdział VIII. Zmiana niniejszego Regulaminu
§9


1. Bank Zrzeszający może dokonywać zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, za które
uznaje się:
1) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących usług świadczonych przez Bank na podstawie umowy zawartej z dostawcą i na
podstawie niniejszego regulaminu,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji,
rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub
innych organów władzy i administracji publicznej wpływających na postanowienia niniejszego
regulaminu,
3) zmiany warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym
i informatycznym,
4) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących produktów i usług oraz zmiany systemu
informatycznego.
2. Użytkownik zostanie informowany o zmianach regulaminu oraz o dacie obowiązywania, nie później
niż na dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie.
3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w formie, która umożliwia jego
pobranie, utrwalenie, odtworzenie i wydrukowanie na stronie www.sgb.pl.
4. W przypadku zaprzestania świadczenia usługi przez dostawcę, Bank uniemożliwi rejestrację kart
w usłudze portfela cyfrowego i możliwość dokonywania płatności; wcześniej dokonane transakcje
zostaną rozliczone zgodnie z niniejszym regulaminem.
5. Zasady dotyczące składania reklamacji i ich rozpatrywania przez Bank oraz korzystania z usługi
chargeback zawarte są w regulaminach, o których mowa w § 1 ust. 2.

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!