Polityka

zarządzania konfliktami interesów

w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Pomorskim

  

 


SPIS TREŚCI

 

 

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne.

Rozdział 2 - Przeciwdziałanie konfliktom interesów..

Rozdział 3 - Zarządzenie konfliktami interesów..

 1. Ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów..
 2. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy Bankiem a klientami oraz pomiędzy klientami 
 3. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy osobą powiązaną lub bliskimi jej osobami a klientami
 4. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy osobą powiązaną lub bliską jej osobą a Bankiem..
 5. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy Bankiem a udziałowcami Banku.
 6. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy Bankiem a istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi Banku.

Rozdział 4 - Postanowienia końcowe.

  

 


 

Rozdział 1 -  Postanowienia ogólne

 §1

  1. Niniejsza „Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Pomorskim”, zwana dalej polityką, określa zasady identyfikacji, zapobiegania oraz zarządzania konfliktami interesów.
  2. Celem polityki jest niedopuszczenie do naruszenia interesów klienta lub Banku.
  3. Funkcjonujący w Banku proces zarządzania konfliktami interesów obejmuje następujące etapy:
   1. pierwszy etap - zakłada generalne unikanie sytuacji, które mogłyby doprowadzić do powstania potencjalnego konfliktu interesów, poprzez opracowywanie i wdrażanie w Banku rozwiązań o charakterze organizacyjnym i proceduralnym, mających eliminować ryzyko naruszenia najlepiej pojętego interesu klienta lub Banku;
   2. drugi etap - sprowadza się do właściwego zarządzania tymi konfliktami interesów, których nie udało się uniknąć, włączając w to poinformowanie klienta o zaistniałym konflikcie interesów i uzależnienie świadczenia przez Bank usług na rzecz klienta od świadomej decyzji klienta.

 §2

Użyte w niniejszej polityce określenia oznaczają:

 1. Bank – Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim;
 2. instrumenty finansowe – instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Bankiem umowę lub która zamierza zawrzeć z Bankiem umowę;
 4. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej – komórka realizująca w Banku zadania w zakresie zapewnienia zgodności;
 5. konflikt interesów – znane Bankowi lub osobom powiązanym okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej
  lub osoby bliskiej dla niej i obowiązkiem działania przez Bank lub osobę powiązaną
  w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta Banku,
  jak również okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów Banku albo sprzeczności między interesem Banku a osoby powiązanej lub osoby bliskiej dla niej;
 6. osoba powiązana – osobę, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. wchodzi w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,
  2. jest zatrudniona w komórce/jednostce organizacyjnej Banku na podstawie stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze,
  3. jest osobą fizyczną, która wykonuje czynności przekazane przez Bank na mocy umowy outsourcingowej,
  4. jest osobą, która kieruje działalnością podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Bank zgodnie z umową outsourcingową w przypadku, gdy podmiot ten jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  5. jest osobą wchodzącą w skład organu zarządzającego podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Bank zgodnie z umową outsourcingową w przypadku, gdy podmiot ten jest osobą prawną,
  6. jest osobą pozostającą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, o którym mowa w lit. d lub e, o ile uczestniczy ona w wykonywaniu czynności przekazanych przez Bank;
 7. osoba bliska – osobę, która jest dla osoby powiązanej:
  1. małżonkiem,
  2. osobą pozostającą w faktycznym współżyciu,
  3. wstępnym (rodzicem, dziadkiem) lub wstępnym osób wskazanych w lit. a lub lit. b,
  4. zstępnym (dzieckiem, wnukiem) albo przysposobionym lub zstępnym
   albo przysposobionym osób wskazanych w lit. a lub lit. b,
  5. rodzeństwem lub rodzeństwem osób wskazanych w lit. a lub lit. b,
  6. małżonkiem zstępnego (synową, zięciem),
  7. osobą spokrewnioną, inną niż określoną w lit. a, c-f powyżej, jeżeli osoba ta zamieszkuje lub zamieszkiwała z osobą powiązaną w jednym gospodarstwie domowym przez co najmniej rok, licząc do dnia danej transakcji osobistej (powodującej konflikt interesów) – dotyczy tylko usług inwestycyjnych,
  8. podmiotem pozostającym z osobą powiązaną w stosunkach powodujących, że ta osoba powiązana ma istotny interes w zawarciu danej transakcji na rzecz tego innego podmiotu, z wyłączeniem normalnych opłat i prowizji należnych z tytułu zawarcia transakcji – dotyczy tylko usług inwestycyjnych;
 8. podmioty powiązane – podmioty, w przypadku których występują bliskie powiązania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 15 Prawa bankowego oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 Prawa bankowego;
 9. Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
 10. prezenty – korzyści, o których mowa w obowiązującej w Banku instrukcji dotyczącej przyjmowania i wręczania prezentów;
 11. rejestr konfliktów interesów – rejestr rzeczywistych konfliktów interesów oraz rejestr potencjalnych konfliktów interesów zidentyfikowanych w związku ze świadczeniem usług przez Bank, prowadzony w formie elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do polityki;
 12. trwały nośnik – każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
 13. umowa outsourcingowa – umowa, o której mowa w art. 81a ustawy oraz art. 6a i nast. Prawa bankowego, oraz Wytycznych EBA/GL/2019/02 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie outsourcingu;
 14. ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 15. zarządzanie konfliktem interesów – działania oraz rozwiązania organizacyjne zmierzające do niedopuszczenia do faktycznego naruszenia interesów klienta lub Banku.

 §3

Polityka ma zastosowanie do wszystkich osób powiązanych i wszystkich klientów, bez względu na status klienta.

 §4

Polityka określa zasady postępowania w zakresie konfliktów interesów, które mogą wystąpić w relacjach z podmiotami powiązanymi a także pomiędzy:

 1. Bankiem a klientem/klientami;
 2. klientem/klientami a osobą powiązaną lub osobą jej bliską;
 3. osobą powiązaną lub osobą jej bliską a Bankiem;
 4. klientami Banku;
 5. Bankiem a udziałowcami Banku;
 6. Bankiem a istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi.

 §5

 1. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy Bank lub osoba powiązana:

a. ma możliwość uzyskania korzyści (zysk finansowy) lub uniknięcia straty kosztem poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez klienta lub klientów;

b. ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta, który to interes jest rozbieżny z interesem klienta;

c. ma powody natury finansowej lub innej do tego, by ponad interes jednego klienta lub grupy klientów przedkładać interes innego klienta lub grupy klientów;

d. posiada powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej w stosunku do interesów klienta/klientów;

e. prowadzi taką samą działalność względem działalności klienta;

f. otrzyma od osoby innej niż klient korzyść majątkową inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta.

2. Konflikt interesów może także powstać, gdy wskutek działań lub zaniechań osoby powiązanej względem klienta w okolicznościach podobnych do wskazanych w ust. 1, osoba bliska dla tej osoby powiązanej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty.

3. Konflikt interesów może także powstać, gdy osoba powiązana lub osoba bliska dla niej może uzyskać korzyść lub uniknąć strat kosztem interesów Banku.

4. W celu wdrożenia skutecznych rozwiązań w zakresie identyfikacji rzeczywistych
lub potencjalnych konfliktów interesów, a także efektywnego zarządzania nimi, w załączniku nr 1 do polityki zostały określone przykładowe obszary, w których mogą się pojawić interesy poszczególnych podmiotów oraz przykładowe sytuacje, w których może wystąpić konflikt interesów oraz sposoby zarządzania nimi.

§6

 1. Bank i osoby powiązane wykonujące czynności w związku ze świadczeniem usług przez Bank postępują profesjonalnie oraz mają na względzie, w każdej sytuacji, obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie klienta.
 2. Klienci traktowani są z uwzględnieniem zasad równości, sprawiedliwości, uczciwości i rzetelności.

 §7

Jeżeli konflikt interesów dotyczy relacji pomiędzy:

 1. Bankiem a klientem – interesy klienta mają pierwszeństwo przed interesami Banku;
 2. klientem a osobą powiązaną lub osobą bliską dla niej – interesy klienta mają pierwszeństwo przed interesami osoby powiązanej lub osoby bliskiej dla niej;
 3. osobą powiązaną lub osobą bliską dla niej a Bankiem – interesy Banku mają pierwszeństwo przed interesami osoby powiązanej lub osoby bliskiej dla niej;
 4. klientami – podejmowane są wszelkie możliwe działania, aby nie doszło do naruszenia interesu żadnego z klientów; klienci traktowani są z uwzględnieniem zasad sprawiedliwości, uczciwości i rzetelności;
 5. udziałowcem Banku a Bankiem - interesy Banku mają pierwszeństwo przed interesami udziałowca;
 6. Bankiem a istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi – interesy Banku mają pierwszeństwo przed interesami dostawców lub partnerów biznesowych.

 

 

Rozdział 2 -  Przeciwdziałanie konfliktom interesów

 §8

Przyjęte przez Bank wewnętrzne akty prawne oraz rozwiązania organizacyjne mają na celu podjęcie wszelkich niezbędnych kroków służących unikaniu konfliktów interesów oraz właściwe zarządzanie tymi konfliktami interesów, których nie udało się uniknąć.

 §9

Przeciwdziałając konfliktom interesów, w Banku podejmowane są następujące działania:

 1. wewnętrzny podział odpowiedzialności członków Zarządu za poszczególne obszary działalności Banku dokonywany jest w sposób przejrzysty i jednoznaczny, co znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznych aktach prawnych Banku;
 2. członkowie Zarządu Banku powinni powstrzymywać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktów interesów;
 3. członkowie Zarządu oraz osoby pełniące kluczowe funkcje w Banku nie mogą pełnić dodatkowych funkcji w podmiocie zależnym Banku lub innym podmiocie należącym do grupy, w której znajduje się Bank, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na efektywność wykonywanych obowiązków w Banku, w szczególności nie gwarantowałoby poświęcania niezbędnej ilości czasu na wykonywanie funkcji w Banku lub powodowałoby powstanie konfliktów interesów osłabiających niezależność osądu wobec funkcji pełnionej w Banku;
 4. Bank uwzględnia sytuacje, w których w ramach Rady Nadzorczej lub Zarządu albo pomiędzy członkami Rady Nadzorczej lub Zarządu oraz pozostałymi osobami powiązanymi, występują relacje pozasłużbowe, związane, np. z pokrewieństwem lub powinowactwem; w szczególności Bank nie dopuszcza do sytuacji, w których z uwagi na występujące więzi pozasłużbowe mogłaby zostać zagrożona niezbędna do wykonywania zadań służbowych niezależność osądu i decyzji osób powiązanych;
 5. przy ocenie spełnienia warunku odpowiedniości przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku uwzględnia się wszelkie sytuacje, które mogą doprowadzić do rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów;
 6. planując realizację zadań przez osoby powiązane, dyrektorzy komórek/jednostek organizacyjnych Banku powinni zadbać, aby wskazany czas realizacji oraz istota tych zadań nie powodowały możliwości wystąpienia konfliktu interesów;
 7. istotni dostawcy i partnerzy biznesowi Banku (w szczególności: inne banki) oceniani są pod kątem wywiązywania się z obowiązku zapobiegania konfliktom interesów oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby weryfikowana jest realizacja tego obowiązku;
 8. istotni dostawcy i partnerzy biznesowi Banku mogą zostać zobowiązani do złożenia oświadczeń o odpowiednim zarządzaniu konfliktami interesów;
 9. w razie uzasadnionej potrzeby do istotnych dostawców i partnerów biznesowych Banku wystosowywane są zapytania dotyczące dostrzeżonych lub potencjalnych konfliktów interesów;
 10. zidentyfikowane konflikty interesów, w których uczestniczy Bank i którymi nie może efektywnie zarządzać (tj. w taki sposób, aby zapewnić, że nie dojdzie do naruszenia interesu klienta) ujawniane są klientom w taki sposób, aby klient mógł podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do usługi, w szczególności poprzez wskazanie ogólnego charakteru i źródła konfliktu interesów, a także ryzyka grożącego klientowi wskutek powstania konfliktu interesów wraz ze wskazaniem działań podjętych przez Bank w celu ograniczenia takiego ryzyka;
 11. jeżeli Bank jest już zaangażowany w określone działania na rzecz jednego klienta (świadczy usługi lub podjął czynności w celu świadczenia takich usług), podjęcie działań na rzecz innego klienta może zostać uznane za niepożądane, jeżeli nie jest możliwe prawidłowe zarządzanie konfliktem interesów związanym ze świadczeniem usług
  lub jeżeli takie ograniczenie wynika z przepisów prawa; w takim przypadku klient informowany jest o przyczynach niepodjęcia działań na jego rzecz wraz z informacją o istocie i źródle konfliktu interesów;
 12. określone zostały zasady dotyczące przyjmowania i wręczania prezentów;
 13. zasady wynagradzania/premiowania osób powiązanych są kształtowane w taki sposób, aby nie skłaniały tych osób do przedkładania własnych interesów lub interesów Banku nad interesami klientów;
 14. wprowadzone zostały zasady ładu korporacyjnego stanowiące zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z klientami i udziałowcami Banku, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania;
 15. przeprowadzane są szkolenia wstępne oraz cykliczne dla osób powiązanych, o których mowa w 2 pkt 8 lit. a i b, w zakresie zarządzania konfliktami interesów;
 16. wprowadzone zostały zasady i mechanizmy ochrony informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową, w celu przeciwdziałania niekontrolowanemu przepływowi tych informacji oraz nieuprawnionemu wykorzystywaniu tych informacji; w szczególności ustanowione zostały bariery informacyjne;
 17. w Banku określone zostały kryteria identyfikacji i zasady zawierania istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które zakładają w takich przypadkach wymóg uzyskania zgody Zarządu oraz uprzedniej opinii Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu postanowień statutu Banku w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej; ustalane w ramach tych transakcji cen nie powinny odbiegać od wartości rynkowej a transakcje z podmiotami zawierane są w sposób zapewniający odpowiednie zarządzanie konfliktem interesów;

 §10

W celu zapobieżenia konfliktowi interesów, każdy pracownik (lub odpowiednio inna osoba powiązana) jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych Banku, w szczególności regulujących proces przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów;
 2. przestrzegania przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, zawodowej oraz przedsiębiorstwa, a także informacji poufnych;
 3. w przypadku wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów – powstrzymania się od decydowania lub zabierania głosu w danej sprawie oraz powiadomienia osób, które uprawnione są do podejmowania decyzji;
 4. przestrzegania zaleceń oraz wytycznych wydawanych przez pracownika na Stanowisku ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.

 

 

Rozdział 3 -  Zarządzenie konfliktami interesów

 

A.    Ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów

 §11

 1. Osoby powiązane zobowiązane są do identyfikowania wszelkich okoliczności, które mogą spowodować powstanie konfliktu interesów oraz do zgłaszania ich do Stanowiska ds. zgodności i kontroli wewnętrznej niezwłocznie (na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu odnotowania ich w rejestrze konfliktów interesów
  oraz ustalenia i podjęcia odpowiednich działań zaradczych.
 2. Osoby powiązane zobowiązane są do przekazywania informacji o sytuacjach, które mogą wywołać konflikt interesów, oraz o nowych przyczynach konfliktu interesów w szczególności w przypadkach:
  1. wprowadzania nowych produktów lub usług do oferty produktowej Banku;
  2. kierowania oferty Banku do nowego grona klientów;
  3. zmiany sposobu dystrybucji produktów lub usług oferowanych przez Bank.
 3. Przed zawarciem umowy jak również przed wykonaniem czynności w związku ze świadczeniem usług przez Bank osoba powiązana powinna przeanalizować sytuację, wykorzystując wszelką dostępną jej wiedzę o konfliktach interesów (w tym informacje zawarte w udostępnionych jej rejestrach konfliktów interesów), które mogą wystąpić lub występują pomiędzy Bankiem a klientem oraz wiążą się z sytuacją osoby powiązanej lub osoby bliskiej dla niej; w przypadku wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów, osoba powiązana powinna powstrzymać się od podejmowania działań w sprawie oraz poinformować o tym właściwe osoby, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
 4. Każda zgłoszona do Stanowiska ds. zgodności i kontroli wewnętrznej sytuacja konfliktowa podlega ocenie pod kątem jej zasadności i poddawana jest analizie w zakresie okoliczności powodujących wystąpienie konfliktu interesów i działań zmierzających do:

a. wyeliminowania konfliktu interesów;

b. przeciwdziałania lub ograniczania negatywnych skutków wystąpienia konfliktu interesów.

 1. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej wspiera osoby powiązane w zarządzaniu konfliktami interesów; obowiązek zarządzania konfliktami interesów spoczywa na kierownikach komórek i jednostek organizacyjnych Banku.
 2. Na podstawie otrzymanych informacji od osób powiązanych Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej prowadzi rejestr konfliktów interesów.

 §12

 1. W przypadku zidentyfikowania przez osobę powiązaną konfliktu interesów, przekazuje ona informację o konflikcie kierownikowi komórki/jednostki organizacyjnej Banku, w której jest zatrudniona, a następnie niezwłocznie informuje o tym Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.
 2. Konflikt interesów, który dotyczy kilku komórek organizacyjnych podlegających temu samemu członkowi Zarządu, zgłaszany jest, w celu zarządzania, członkowi Zarządu oraz Stanowisku ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.
 3. Konflikt interesów występujący pomiędzy komórkami organizacyjnymi Banku podlegającymi różnym członkom Zarządu zgłaszany jest w celu zarządzania przez kierownictwo tych komórek Prezesowi Zarządu oraz Stanowisku ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, w zależności od rodzaju świadczonej usługi/produktu, okoliczności sprawy oraz charakteru konfliktu, może zostać podjęta decyzja zmierzająca m.in. do:

a. wyłączenia osoby powiązanej z dalszego obsługiwania klienta lub prowadzenia danej sprawy (odsunięcie osoby powiązanej od podejmowania decyzji w sprawie, nieprzekazywanie jej dokumentów i korespondencji dotyczącej sprawy, nieinformowanie jej o postępie prac);

b. zapewnienia nadzoru nad osobami powiązanymi wykonującymi, w ramach swoich podstawowych zadań, czynności na rzecz i w imieniu klientów, w ramach świadczonych przez Bank usług/produktów, które to czynności powodują lub mogą powodować wystąpienie sprzeczności interesów pomiędzy klientami lub interesem klienta i Banku;

c. zapobieżenia możliwości wywierania niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób wykonywania przez osoby powiązane czynności związanych ze świadczeniem przez Bank usług;

d. zapobieżenia przypadkom jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tę samą osobę powiązaną czynności związanych z różnymi usługami świadczonymi przez Bank, jeżeli mogłoby to wywrzeć niekorzystny wpływ na prawidłowe zarządzanie konfliktami interesów, lub zapewnić nadzór nad takim sposobem wykonywania czynności, jeżeli jest on konieczny;

e. zapewnienia pracownikom (lub odpowiednio innym osobom powiązanym) możliwości wykonywania swoich obowiązków w sposób niezależny od czynników lub osób sprzyjających występowaniu konfliktów interesów z uwzględnieniem wielkości ryzyka zagrażającego interesom klientów;

f. zmiany zasad zawierania transakcji na rachunek własny przez Bank oraz transakcji własnych przez osoby powiązane;

g. odstąpienia od zawarcia planowanej umowy o świadczenie usług inwestycyjnych lub transakcji, z którymi wiąże się konflikt interesów.

 §13

 1. W przypadku, gdy konflikt interesów dotyczy kierownika komórki/jednostki organizacyjnej Banku lub osoby bliskiej dla niego, powinien on poinformować o konflikcie członka Zarządu nadzorującego pion, w którym umiejscowiona jest dana komórka/jednostka organizacyjna Banku oraz powstrzymać się od podejmowania decyzji w sprawie z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli interes klienta wymaga natychmiastowego działania, to należy podjąć takie niezbędne działania w interesie klienta.
 2. W przypadku gdy konflikt interesów dotyczy członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej lub osób dla nich bliskich, powinien on poinformować o konflikcie odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji, od głosowania nad uchwałami lub od bezpośredniego podejmowania czynności w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

 

B. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy Bankiem a klientami oraz pomiędzy klientami

 §14

 1. W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów
  przed zawarciem umowy, należy uzyskać od klienta potwierdzenie otrzymania informacji o zaistniałym konflikcie interesów oraz zgodę na zawarcie takiej umowy wyrażone na piśmie, zachowując w poufności informacje dotyczące klienta, w tym tajemnicę bankową izawodową.
 2. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów po zawarciu umowy z klientem, należy poinformować klienta o konflikcie niezwłocznie po jego stwierdzeniu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
  1. konieczne jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania informacji o zaistniałym konflikcie interesów oraz zgody klienta na dalsze świadczenie usług przez Bank wyrażonych na piśmie;
  2. należy powstrzymać się z wykonywaniem czynności w związku ze świadczeniem usług przez Bank do czasu uzyskania od klienta wyraźnego pisemnego oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.
 4. Przekazywanie klientowi informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane, jeśli wdrożone w Banku rozwiązania o charakterze organizacyjnym i proceduralnym zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów klienta; decyzję o rezygnacji z powiadamiania klienta podejmuje kierownik komórki/jednostki organizacyjnej Banku wykonującej czynności w związku ze świadczeniem usług, po konsultacji z Stanowiskiem ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.
 5. Informacje przekazywane klientom, w sytuacjach o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą naruszać obowiązku zachowania w poufności informacji podlegających ochronie; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie dopuszczalności zakresu przekazywanych informacji, należy skontaktować się z Stanowiskiem ds. zgodności i kontroli wewnętrznej lub komórką organizacyjną odpowiedzialną w Banku za ochronę informacji.

 §15

Jeżeli konflikt interesów pomiędzy Bankiem a klientem związany jest ze świadczeniem
przez Bank usług na rzecz innego klienta, usługi te  powinny być świadczone
przez pracowników wykonujących czynności służbowe niezależnie od siebie;
w szczególności pracownicy nie mogą przekazywać sobie ani korzystać z informacji dotyczących ich klientów (chyba, że takiego przekazania informacji wymaga realizowana usługa oraz że jest to legalne i ma na celu działanie w najlepszym interesie klienta).

 §16

Nie można w szczególności:

 1. wymuszać na kliencie Banku korzystania z usługi wiązanej, tj. usługi, z której korzystanie uzależnione jest od korzystania z innej, niezwiązanej z pierwszą, usługą Banku;
 2. odmówić wykonania zlecenia klienta, jeżeli takie niewykonanie zlecenia stanowiłoby naruszenie umowy zawartej z klientem;
 3. w sposób naruszający zawartą z klientem umowę opóźniać przekazania mu informacji
  lub przekazywać mu niepełnych informacji związanych z wykonywanymi na jego rzecz usługami;
 4. obciążać klienta prowizjami i opłatami za realizowane usługi w sposób znacząco odbiegający od opłat i prowizji nakładanych na innych klientów korzystających z tych samych usług świadczonych przez Bank; dopuszczalne odstępstwa od tej zasady powinny wynikać z jasnych kryteriów działania Banku;
 5. traktować udziałowców Banku w zakresie zawierania i świadczenia usług w sposób uprzywilejowany w stosunku do innych klientów chyba, że takie uprzywilejowanie wynika z przepisów prawa.

 

C. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy osobą powiązaną lub bliskimi jej osobami a klientami

 §17

 1. Jeżeli osoba powiązana posiada wiedzę o sprzeczności interesu jej lub osoby bliskiej
  dla niej z interesem klienta, informuje o tym niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego, który fakt ten zgłasza niezwłocznie kierownikowi komórki/jednostki organizacyjnej Banku; osoba powiązana jest obowiązana wstrzymać się od działań
  do czasu otrzymania wytycznych co do dalszego postępowania zgodnie z niniejszym paragrafem; gdy interes klienta wymaga natychmiastowego działania, w drodze wyjątku od zasady wyrażonej powyżej, osoba powiązana ma obowiązek dokonać takich niezbędnych działań w interesie klienta.
 2. Jeżeli konflikt interesów dotyczy kierownika komórki/jednostki organizacyjnej Banku, fakt ten jest zgłaszany członkowi Zarządu nadzorującemu pion, w którym umiejscowiona jest dana komórka/jednostka organizacyjna Banku; w takim przypadku kierownik komórki/jednostki organizacyjnej Banku powinien powstrzymać się od podejmowania decyzji w sprawie z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli interes klienta wymaga natychmiastowego działania, to należy podjąć takie niezbędne działania w interesie klienta.
 3. Kierownik komórki/jednostki organizacyjnej Banku zgłasza konflikt Stanowisku ds. zgodności i kontroli wewnętrznej oraz decyduje o podjęciu dalszych kroków w sprawie
  w konsultacji z Stanowiskiem ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.

 

D. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy osobą powiązaną lub bliską jej osobą a Bankiem

 §18

Osoby powiązane powstrzymują się od podejmowania czynności, które mogłyby podważać wiarygodność i uczciwość osoby powiązanej oraz Banku, i które mogłyby stanowić źródło konfliktu interesów pomiędzy osobą powiązaną lub osobą dla niej bliską a Bankiem.

 §19

 1. Jeżeli osoba powiązana posiada wiedzę, że pomiędzy nią lub osobą jej bliską a Bankiem może wystąpić lub występuje konflikt interesów, informuje o tym niezwłocznie kierownika komórki/jednostki organizacyjnej Banku.
 2. Jeżeli konflikt interesów dotyczy kierownika komórki/jednostki organizacyjnej Banku, fakt ten jest zgłaszany członkowi Zarządu nadzorującemu pion, w którym umiejscowiona jest dana komórka/jednostka organizacyjna Banku.
 3. Kierownik komórki/jednostki organizacyjnej Banku zgłasza konflikt Stanowisku ds. zgodności i kontroli wewnętrznej oraz decyduje o podjęciu dalszych kroków w sprawie
  w konsultacji z Stanowiskiem ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.

 §20

Kierownik komórki/jednostki organizacyjnej Banku lub bezpośredni przełożony osoby powiązanej, mający wiedzę o możliwości wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Bankiem a osobą powiązaną lub osobą bliską dla niej, nie powinien powierzać tej osobie obowiązków powodujących wystąpienie konfliktu interesów.

 

E. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy Bankiem a udziałowcami Banku

 §21

 1. Jeżeli osoba powiązana posiada wiedzę, że pomiędzy interesem Banku a interesem akcjonariusza Banku może wystąpić lub występuje konflikt interesów, informuje o tym niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego, który fakt ten zgłasza niezwłocznie dyrektorowi komórki/jednostki organizacyjnej Banku.
 2. Dyrektor komórki/jednostki organizacyjnej Banku zgłasza konflikt Stanowisku ds. zgodności i kontroli wewnętrznej oraz decyduje o podjęciu dalszych kroków w sprawie
  w konsultacji z Stanowiskiem ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.

 

F. Zarządzanie konfliktami interesów pomiędzy Bankiem a istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi Banku

 §22

Osoby powiązane zaangażowane w nawiązywanie przez Bank relacji z istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi, jak również zaangażowane w we współpracę Banku z tymi podmiotami podejmują działania w celu ustalenia okoliczności, które mogłyby stanowić źródło konfliktu interesów pomiędzy Bankiem a tymi podmiotami.

 §23

 1. Jeżeli osoba powiązana posiada wiedzę, że pomiędzy interesem Banku a interesem istotnego dostawcy lub partnera biznesowego Banku może wystąpić lub występuje konflikt interesów, informuje o tym niezwłocznie kierownika komórki/jednostki organizacyjnej Banku.
 2. Kierownik komórki/jednostki organizacyjnej Banku zgłasza konflikt Stanowisku ds. zgodności i kontroli wewnętrznej oraz decyduje o podjęciu dalszych kroków w sprawie
  w konsultacji z Stanowiskiem ds. zgodności i kontroli wewnętrznej.

 §24

 1. W przypadku gdy potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów zostanie stwierdzony przed zawarciem umowy z istotnym dostawcą lub partnerem biznesowym Banku, umowa nie powinna zostać zawarta do czasu określenia sposobu wyeliminowania konfliktu interesów lub sposobu zarządzenia tym konfliktem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia interesu Banku.
 2. W przypadku gdy potencjalny lub rzeczywisty konflikt interesów zostanie stwierdzony po zawarciu umowy z istotnym dostawcą lub partnerem biznesowym Banku, do czasu wyeliminowania lub odpowiedniego zarządzenia konfliktem współpraca z istotnym dostawcą lub partnerem biznesowym powinna zostać ograniczona w takim zakresie, w jakim nie naruszy to interesu Banku lub klientów Banku.

 

 

Rozdział 4 -  Postanowienia końcowe

 §25

 1. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej prowadzi rejestr konfliktów interesów.
 2. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej jest zobowiązane do wpisania konfliktu interesów do rejestru konfliktów interesów na podstawie przekazanych zgłoszeń od osób powiązanych lub na podstawie samodzielnie zidentyfikowanych sytuacji.
 3. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej monitoruje skuteczność przyjętych sposobów zarządzania konfliktami interesów wprowadzonymi do rejestru konfliktów interesów.

           Rejestr potencjalnych konfliktów interesów podlega bieżącemu i okresowemu przeglądowi. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej inicjuje proces przeglądu rejestru potencjalnych konfliktów interesów nie rzadziej niż raz w roku.

 §26

 1. Bank udostępnia ogólne zasady postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku.
 2. Istotne zmiany zasad postępowania Banku w przypadku powstania konfliktu interesów, przekazywane są klientom poprzez stronę internetową Banku.

 §27

 

 1. Fakt zapoznania się z polityką osoby powiązane potwierdzają składając pisemne oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do polityki; osoby powiązane zobowiązane są także do niezwłocznego zapoznawania się ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi do polityki, publikowanymi w systemie aktów wewnętrznych Banku.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, po podpisaniu przez osobę powiązaną, o której mowa w § 2 pkt 8 lit. a-b, przekazywane jest do Zespołu ds. Kadr i Administracji bez zbędnej zwłoki.
 3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, podpisane przez osoby powiązane, o których mowa w § 2 pkt 8 lit. c-f, przechowywane są przez Zespół ds. Kadr i Administracji.

 

 §28

 

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania i wręczania prezentów przez osoby powiązane określa obowiązująca w Banku instrukcja dotycząca przyjmowania i wręczania prezentów.
 2. Szczegółowe zasady i mechanizmy ochrony informacji, w tym informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową, określają obowiązujące w Banku regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony informacji.

§29

Kontrola wewnętrzna w Banku realizowana jest zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi kontroli wewnętrznej, a także innymi obowiązującymi w Banku zasadami, limitami i procedurami dotyczącymi prowadzonej przez Bank działalności, mającymi charakter kontrolny i funkcjonującymi w ramach systemu operacyjnego Banku.

 §30

Niniejsza polityka podlega okresowym przeglądom przez Bank, nie rzadziej niż raz w roku.

 

 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

 • nie zapisywaniu numeru PIN;
 • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
 • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!