Informacje na temat sposobu zarządzania przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim istotnymi konfliktami interesów

podlegające publicznemu ujawnianiu zgodnie z wydaną  Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach ( Uchwała nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r.).

 

Na potrzeby zarządzania konfliktami interesów Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim wdrożył „Politykę zarządzania konfliktami interesów w Banku (…)”, która określa zasady identyfikacji, zapobiegania oraz zarządzania konfliktami interesów. Celem Polityki jest niedopuszczenie do naruszenia interesów klienta lub Banku. Polityka ma zastosowanie do wszystkich osób powiązanych tj.  Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej Banku, pracowników, osób i podmiotów wykonujących czynności przekazane przez Bank na mocy umowy outsourcingowej  i wszystkich klientów, bez względu na status klienta.

Bank definiuje konflikt interesów jako znane Bankowi lub osobom powiązanym okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej
lub osoby bliskiej dla niej i obowiązkiem działania przez Bank lub osobę powiązaną
w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta Banku,
jak również okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów Banku albo sprzeczności między interesem Banku a osoby powiązanej lub osoby bliskiej dla niej.

 

Przeciwdziałanie konfliktom interesów

Przyjęte przez Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim wewnętrzne akty prawne oraz rozwiązania organizacyjne mają na celu podjęcie wszelkich niezbędnych kroków służących unikaniu konfliktów interesów

a w przypadku powstania konfliktu interesów właściwe zarządzanie konfliktami interesów.

 

Zarządzenie konfliktami interesów

Dla potrzeb  identyfikacji i ustalenia konfliktów interesów Bank określił obszary najbardziej narażone na ryzyko wystąpienia konfliktów interesów. W Banku Spółdzielczym w Pruszczu Pomorskim wyznaczono komórkę organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie rejestru zgłoszeń wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktów interesów (rzeczywistych, potencjalnych), komórka ta dokonuje analiz zgłoszonych konfliktów interesów i wydaje rekomendacje co do sposobu postępowania w danej sprawie. Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim zdefiniował zasady raportowania do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej  w zakresie zidentyfikowanych konfliktów interesów i wyników zarzadzania nimi.

W sytuacji gdy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim nie ma możliwości skutecznego przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów, informuje Klientów o zidentyfikowanych konfliktach, umożliwiając Klientom świadome podjęcie decyzji w odniesieniu do świadczonej usługi w kontekście, w którym ten konflikt interesów się pojawia. 

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!