Podstawowe warunki gwarancji FGR:

 ×

zakres gwarancji

do 80% kwoty kredytu

×

wysokość prowizji

0% kwoty gwarancji

×

okres gwarancji

do 51 miesięcy

×

rodzaje pomocy publicznej

pomoc de minimis albo pomoc publiczna

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR                               
(do pobrania poniżej)

Gwarancja spłaty kredytu, o której mowa powyżej, może zostać powiązana z dopłatą do oprocentowania kredytu obrotowego:

  • dotyczy kredytów obrotowych udzielanych Kredytobiorcom z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW objętych gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR do 31 grudnia 2025 r.;
  • kredyt nie może być przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym lub innym banku;
  • dopłata obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 5 punktów procentowych w skali roku; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący;
  • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych;

 

Jak skorzystać z produktu?

  1. Zapoznaj się z Warunkami uzyskania gwarancji i dopłaty do oprocentowania
  2. Wypełnij wnioski o udzielenie gwarancji spłaty kredytu i wniosek o udzielenie dopłaty
  3. Złóż wypełniony wniosek/wnioski w placówce Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu

 

UWAGA! Maksymalna kwota kredytu obrotowego nie może przekroczyć równowartości w złotych 200 000 euro

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredyty w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR – pomoc publiczna

Wniosek o udzielenie przez BGK dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR – pomoc publiczna

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!