1. Lokata terminowa

Lokata terminowa to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych, która zawierana jest na określony w umowie czas, po którym bank zobowiązuje się do wypłaty kapitału wraz z odsetkami.

Lokata terminowa może być zakładana przez rolników, a służy do przechowywania środków pieniężnych przez czas określony w umowie. Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu na okres od 1 – 36 miesięcy. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Naliczanie odsetek następuje ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej. Odsetki naliczane są za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty środków z rachunku.

Po upływie terminu, na który lokata została założona Klient może dokonać wypłaty kwoty lokaty wraz z naliczonymi za dany okres odsetkami. W przypadku, gdy środki nie zostaną podjęte lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres umowny. Odsetki dopisane zostają do rachunku lokaty powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnym okresie. W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, Klient może także podjąć odsetki za poprzedni okres bez ryzyka zerwania umowy lokaty.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim daje możliwość indywidualnego negocjowania wysokości oprocentowania środków na rachunku lokaty terminowej, gdy zadeklarowany wkład wynosi powyżej 50 tys. zł

2. Lokata dynamiczna

Pod pojęciem lokaty dynamicznej rozumie się umowę z bankiem dotyczącą lokowania środków, z której klient może się wycofać przed końcem okresu trwania umowy bez niebezpieczeństwa utraty odsetek. Wkłady te są zwykle niżej oprocentowane niż w przypadku lokaty terminowej.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim adresuje tę lokatę dla Klientów, którzy jeszcze do końca nie wiedzą po jakim okresie będą im potrzebne środki wniesione na rachunek lokaty. Rachunek lokaty zakładany jest na okres 12 miesięcy, a odsetki wzrastają po każdym miesiącu trwania lokaty. W przypadku konieczności likwidacji lokaty odsetki naliczone są w określonej wysokości odpowiednio do okresu trwania rachunku lokaty dynamicznej.

3. Lokata promocyjna SGB

Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej niż 500 złotych na okres 3 lub 6 -ciu miesięcy. Lokata ta nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego, na jaki ją otwarto. Zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, po upływie okresu umownego, środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej  wraz z należnymi odsetkami są przez bank:

1) przeksięgowywane na inny rachunek bankowy albo

2) wypłacane w placówce banku posiadaczowi rachunku lub pełnomocnikowi.

 

W loterii oraz losowaniu nagród biorą udział lokaty spełniające następujące warunki:

1) minimalna kwota lokaty 500 złotych,

2) lokata została założona w okresie promocji,

3) lokata nie została zlikwidowana przed upływem:

    a) 6 miesięcy od daty założenia lokaty terminowej SGB 6-miesięcznej,

    b) 3 miesięcy od daty założenia lokaty terminowej SGB 3-miesięcznej,

4) lokaty należące do osób, które na dzień losowania nagród mają ukończone 18 lat.

 

Załóż lokatę z nagrodami, zarabiaj i wygrywaj !!!

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta VISA, MASTERCARD?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Spółdzielczej Grupy Bankowej lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!